Thần Chết Đỏ
Vladimir

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Con quỷ thèm khát máu người Vladimir đã gây ảnh hưởng lên những sự vụ ở Noxus từ ngày đầu của đế chế. Bên cạnh việc kéo dài sự sống một cách phi tự nhiên, sự tinh thông trong huyết thuật cho phép hắn kiểm soát tâm trí và cơ thể kẻ khác dễ dàng như của chính hắn vậy. Trong những bữa tiệc xa hoa của đám quý tộc Noxus, khả năng này cho phép thiết lập một giáo phái cuồng tín xoay quanh chính mình—còn trong những con hẻm tối tăm, nó cho phép hắn rút cạn máu kẻ thù.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Huyết Thệ
Mỗi 30 Máu cộng thêm cho Vladimir thêm 1 Sức Mạnh Phép Thuật và mỗi điểm Sức Mạnh Phép Thuật cho Vladimir 1,6 Máu cộng thêm. (không cộng dồn với chính nó)

Trang Phục