Bắt đầu lúc 17:00 ngày 30/08, kéo dài đến 31/08

11 tuyển thủ VCS - 5 cao thủ Lucian