Nhân ái là một sự xa xỉ của nhân loại... và cũng là một phần trách nhiệm.

Ảnh đầy đủ trang phục