Không có thế lực nào đủ mạnh để ngăn họ lại. Không một thế lực nào!!

Ảnh đầy đủ trang phục