Là kiếm sư đáng sợ nhất toàn cõi Valoran, Fiora nổi tiếng với ý chí bất khuất và niềm tự hào đến ngạo mạn.

Ảnh đầy đủ trang phục