Offline cộng đồng Nam Định và Ninh Bình ngày 29 - 30/9