Kết thúc bình chọn: Phe Lửa thắng áp đảo - Giảm giá tướng và trang phục lửa