Tổng kết GPL ngày 1/6/2012: Chiến thắng áp đảo của các đội mạnh