Rằm Tháng Tám - Long Nguyệt Đoàn Viên | R.Tee | Official Music Video