Giới thiệu chi tiết kỹ năng: Viego, Hắc Diệt Đế Vương | Liên Minh Huyền Thoại

Xem chi tiết tại: https://youtu.be/DixREpxjPuY