Trạng thái của trò chơi, Client và trang phục mới! | Nhật ký Phát triển