Chi tiết cập nhật kỹ năng Xin Zhao, vũ khí bí mật giúp Tể Tướng tăng hạng | Cập nhật 11.6