Trái Tim Vĩnh Cửu - Tập 3


Kịch Bản: Ian St. Martin

Kịch Bản Phân Cảnh: Huanmeng của 2:10 Animation

Đi Nét: Linky của 2:10 Animation

Lên Màu: Bruce Jackie của 2:10 Animation

Họa Sĩ Xếp Chữ (ngôn ngữ ngoài Châu Âu): Tyler Smith của Comicraft

Họa Sĩ Xếp Chữ (ngôn ngữ Châu Âu): Studio RAM

Biên Tập Viên: Molly Mahan

Phó Biên Tập Viên: Sabrina Futch

Sản Xuất Nghệ Thuật: Joseph Li

Dịch Thuật Tiếng Việt: Garena