SIÊU NHÂN THIÊN HÀ 2017

*Các trang phục và biểu tượng sẽ được mở ra trong Cửa Hàng và Chế Tạo Hextech từ ngày 25/10.

BIỂU TƯỢNG

10 RP

BIỂU TƯỢNG ELISE
SIÊU NHÂN THIÊN HÀ
BIỂU TƯỢNG NIDALEE
SIÊU NHÂN THIÊN HÀ
BIỂU TƯỢNG ANNIE
SIÊU NHÂN THIÊN HÀ
BIỂU TƯỢNG GNAR
SIÊU NHÂN THIÊN HÀ
BIỂU TƯỢNG
SIÊU NHÂN THIÊN HÀ