game lien minh huyen thoai

Danh sách xoay tua tướng từ 15/1 đến 22/1

Viết bởi Yukinta
Được đăng ngày 15 Tháng 1 2019

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 15/1 đến 22/1

15-1 n 22-1.jpg - 170.07 kb

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 15/1, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Brand - the Burning Vengeance
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Braum - the Heart of the Freljord
Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Irelia - the Blade Dancer
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Kled - the Cantankerous Cavalier
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Malphite - Shard of the Monolith
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Maokai - the Twisted Treant
Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Miss Fortune - the Bounty Hunter
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Ornn - The Fire below the Mountain
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Sivir - the Battle Mistress
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Skarner - the Crystal Vanguard
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Urgot - the Dreadnought
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Xạ Thủ
 
Vi - the Piltover Enforcer
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Viktor - the Machine Herald
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Xerath - the Magus Ascendant
Tấn Công
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Thích Khách
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng